PRIVACYBELEID

16 februari 2021

MAESTRA DESIGN STUDIO

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons.

Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom u deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Maestra Design Studio. U dient zich ervan bewust te zijn dat Maestra Design Studio niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Maestra Design Studio respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden.

GEGEVENS

Naam:

Bedrijf:

KVK:

BTW:

Bank:

Telefoon:

Email:

Website:

Renee Meisters

Maestra Design Studio

81674236

NL 003590164B73

NL 90 KNAB 0404 5021 56

+31 629422606

info@maestra-design.nl

https://maestra-design.nl

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Maestra

Design Studio verwerkt:

 • Jouw voor- en achternaam;
 • Jouw adresgegevens;
 • Jouw telefoonnummer;
 • Jouw e-mailadres;
 • Plaatsnaam;
 • Correspondentie via mail, Skype en telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website;
 • IP adres;
 • Inloggegevens website;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Maestra Design Studio verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan ons zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Maestra Design Studio heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maestra-design.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij kunnen persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Maestra Design Studio en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan opdrachtnemer verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel: Voor het afhandelen van jouw betaling. Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel: Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel: Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel: Om diensten te leveren op jouw kanalen (website).
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel: Wij verwerken ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel: Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving.
Grondslag: Op basis van een wettelijke plicht.

Geautomatiseerde besluitvorming Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maestra Design Studio) tussen zit.

Maestra Design Studio bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen

 • Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
 • In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/ overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Maestra Design Studio zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens: Bedrijfsnaam
Termijn: 7 jaar (belastingwetgeving)
Reden: Voor het afhandelen van jouw betaling

Persoonsgegevens: KvK nummer
Termijn: 7 jaar (belastingwetgeving)
Reden: Voor het afhandelen van jouw betaling

Persoonsgegevens: Voor- en achternaam
Termijn: 7 jaar (belastingwetgeving)
Reden: Voor het afhandelen van jouw betaling en zodat wij eventuele gegevens van jou kunnen terug vinden.

Persoonsgegevens: Adresgegevens
Termijn: 7 jaar (belastingwetgeving)
Reden: Voor het afhandelen van jouw betaling en zodat wij eventuele gegevens van jou kunnen terug vinden.

Persoonsgegevens: Telefoonnummer
Termijn: 5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden: Zodat wij eventuele gegevens van jou kunnen terug vinden.

Persoonsgegevens: E-mailadres
Termijn: 5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden: Zodat wij eventuele gegevens van jou kunnen terug vinden.

Persoonsgegevens: Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
Termijn: 5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden: Zodat wij eventuele gegevens van jou kunnen terug vinden.

Persoonsgegevens: Inlog gegevens van jouw website en/of social media kanalen
Termijn: 5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden: Zodat wij je achteraf kunnen helpen met vragen en/of aanpassingen.

Persoonsgegevens: IP adres
Termijn: 30 dagen na websitebezoek
Reden: Maestra Design Studio analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Persoonsgegevens: Gegevens over jouw activiteiten op de website
Termijn: 30 dagen na websitebezoek
Reden: Maestra Design Studio analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Persoonsgegevens: Opdrachten worden na de overeenkomst bewaard in ons archief en online portfolio.
Termijn: Deze worden bewaard tot jij een verzoek indient om dit te verwijderen.
Reden: Opdrachtnemer maakt nieuwe opdrachten voor jou op basis van huidige opdrachten (huisstijl) die zijn gedaan.

Gegevens delen met derden/anderen

Maestra Design Studio verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maestra Design Studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met de volgende derden deelt opdrachtnemer gegevens:

Derde: Boekhoudprogramma
Categorie: Verwerker
Doel delen: Om mutaties in te boeken
Gegevens: Inkoop- en verkoopfacturen

Derde: Bank
Categorie: Verwerkers verantwoordelijke
Doel delen: Om betalingen voor mij te generen
Gegevens: Bankrekeningnummer, naam, omschrijving

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door ons in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@maestra-design.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid Indienen klacht

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Maestra Design Studio wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat wij niet voldoen aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Onze cookie policy vind je hier.

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Maestra Design Studio maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maken wij nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.

Onze devices zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord en onze telefoons zijn zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID. Wij werken de plugins en het thema van de website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Maestra Design Studio verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@maestra-design.nl.

LETS WORK TOGETHER

Benieuwd naar wat het beste werkt voor jou onderneming?

Mail Icon - Maestra Design Studio

E-MAIL

info@maestra-design.nl

Rocket Icon - Maestra Design Studio

direct aan de slag

Snel van start

Phone Icon - Maestra Design Studio

TELEFOON

06 29422606

FOLLOW MAESTRA

WHY FIT IN? WHEN YOU CAN STAND OUT!